tax

کارگاه و دوره آموزشی وظایف و مسئولیتهای مهندسین ناظر هماهنگ کننده در تاریخ پنجشنبه برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهید فتاحی اردکان با حضور مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد مهندس امیدی،جانشین فرمانده ناحیه اردکان سرهنگ هاتفی،مدیر کانون و اعضاء هیئت اندیشه ورز کانون اردکان برگزار گردید.
میز خدمت بسیج مهندسین
میز خدمت بسیج
میز خدمت در مسجد ملا اسماعیل یزد در چهلمین سال برپایی نماز جمعه با حضور جمعی از مهندسین بسیجی دایر شد.
کارگاه و دوره آموزشی وظایف و مسئولیتهای مهندسین ناظر هماهنگ کننده در تاریخ پنجشنبه برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهید فتاحی اردکان با حضور مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد مهندس امیدی،جانشین فرمانده ناحیه اردکان سرهنگ هاتفی،مدیر کانون و اعضاء هیئت اندیشه ورز کانون اردکان برگزار گردید.
میز خدمت بسیج مهندسین
میز خدمت بسیج
میز خدمت در مسجد ملا اسماعیل یزد در چهلمین سال برپایی نماز جمعه با حضور جمعی از مهندسین بسیجی دایر شد.
کارگاه و دوره آموزشی وظایف و مسئولیتهای مهندسین ناظر هماهنگ کننده در تاریخ پنجشنبه برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهید فتاحی اردکان با حضور مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد مهندس امیدی،جانشین فرمانده ناحیه اردکان سرهنگ هاتفی،مدیر کانون و اعضاء هیئت اندیشه ورز کانون اردکان برگزار گردید.
میز خدمت بسیج مهندسین
میز خدمت بسیج
میز خدمت در مسجد ملا اسماعیل یزد در چهلمین سال برپایی نماز جمعه با حضور جمعی از مهندسین بسیجی دایر شد.

چند رسانه ای