جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
راه و شهرسازی استان یزد
انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸
محفل انس با قرآن
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۶ دومین محفل انس با قرآن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار گردید.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد استان یزد
انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد
برگزاری محفل انس با قرآن ویژه مهندسین استان یزد در ماه مبارک رمضان + تصویر

tax

جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
راه و شهرسازی استان یزد
انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸
محفل انس با قرآن
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۶ دومین محفل انس با قرآن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار گردید.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
راه و شهرسازی استان یزد
انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸
محفل انس با قرآن
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۶ دومین محفل انس با قرآن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار گردید.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
راه و شهرسازی استان یزد
انتصاب مدیر کل راه و شهرسازی استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۸
محفل انس با قرآن
به همت سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۶ دومین محفل انس با قرآن در اداره کل نوسازی مدارس استان یزد برگزار گردید.

چند رسانه ای