نظام مهندسی
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
جلسه مشترک گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان و اعضا اندیشه ورز سازمان بسیج عمران و معماری استان یزد

tax

نظام مهندسی
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان برگزار شد.
بازدید علمی
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ پنجشنبه ۹۷/۰۹/۱۵ از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید علمی بعمل آوردند.
نظام مهندسی
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان برگزار شد.
بازدید علمی
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ پنجشنبه ۹۷/۰۹/۱۵ از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید علمی بعمل آوردند.
نظام مهندسی
جلسه گروه تخصصی نظام مهندسی ساختمان با حضور اعضاء هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد و اعضاء هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهارشنبه ۹۷/۱۰/۱۹ برگزار شد.
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۲ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان برگزار شد.
بازدید علمی
اعضاء سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ پنجشنبه ۹۷/۰۹/۱۵ از آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان یزد بازدید علمی بعمل آوردند.

چند رسانه ای