بازدید علمی
با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۷ با حضور جمعی از مهندسین بسیجی از تصفیه خانه تکمیلی کوثر یزد بازدید بعمل آمد.
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهار شنبه ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰:۰۰ در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
بازدید از تصفیه خانه تکمیلی پساب فاضلاب یزد
برگزاری جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد + عکس

tax

بازدید علمی
با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۷ با حضور جمعی از مهندسین بسیجی از تصفیه خانه تکمیلی کوثر یزد بازدید بعمل آمد.
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهار شنبه ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰:۰۰ در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
بازدید علمی
با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۷ با حضور جمعی از مهندسین بسیجی از تصفیه خانه تکمیلی کوثر یزد بازدید بعمل آمد.
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهار شنبه ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰:۰۰ در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
بازدید علمی
با همکاری سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ ۹۸/۰۴/۲۷ با حضور جمعی از مهندسین بسیجی از تصفیه خانه تکمیلی کوثر یزد بازدید بعمل آمد.
دومین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ چهار شنبه ۹۸/۰۴/۱۹ ساعت ۱۸ الی ۲۰:۰۰ در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
جلسه هیئت اندیشه ورز کانون شهید اکبر زاده میبد در تاریخ یکشنبه ۹۸/۰۲/۲۹ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.

چند رسانه ای