گفتگوی ویژه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد و مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین استان یزد با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین کشور در تاریخ پنجشنبه۹۷/۶/۲۲ برگزار شد .
نظام مهندسی
جلسه هماهنگی و هم اندیشی با موضوع نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور درتاریخ ۹۷/۶/۲۲ در استان یزد برگزار شد
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد
محیط زیست
دیدار مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد با مدیر کل جدید حفاظت محیط زیست استان در تاریخ ۹۷/۰۶/۲۱ در محل اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد برگزار شد .
گفتگوی ویژه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد و مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
جلسه هیئت اندیشه ورز بسیج مهندسین استان یزد
جلسه کارگروه نظام مهندسی ساختمان بسیج مهندسین
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد
گروه تخصصی محیط زیست

tax

آب و محیط زیست
جلسه گروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۰۶/۲۵با حضور مدیر عامل آب منطقه ای و معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار شد.
گفتگوی ویژه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد و مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین استان یزد با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین کشور در تاریخ پنجشنبه۹۷/۶/۲۲ برگزار شد .
نظام مهندسی
جلسه هماهنگی و هم اندیشی با موضوع نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور درتاریخ ۹۷/۶/۲۲ در استان یزد برگزار شد
آب و محیط زیست
جلسه گروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۰۶/۲۵با حضور مدیر عامل آب منطقه ای و معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار شد.
گفتگوی ویژه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد و مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین استان یزد با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین کشور در تاریخ پنجشنبه۹۷/۶/۲۲ برگزار شد .
نظام مهندسی
جلسه هماهنگی و هم اندیشی با موضوع نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور درتاریخ ۹۷/۶/۲۲ در استان یزد برگزار شد
آب و محیط زیست
جلسه گروه تخصصی آب و محیط زیست سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ یکشنبه ۹۷/۰۶/۲۵با حضور مدیر عامل آب منطقه ای و معاون خدمات شهری شهرداری یزد برگزار شد.
گفتگوی ویژه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد و مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور
هیئت اندیشه ورز
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین استان یزد با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین کشور در تاریخ پنجشنبه۹۷/۶/۲۲ برگزار شد .
نظام مهندسی
جلسه هماهنگی و هم اندیشی با موضوع نظام مهندسی ساختمان با حضور مهندس ایلخان مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری کشور درتاریخ ۹۷/۶/۲۲ در استان یزد برگزار شد

چند رسانه ای