جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار در تاریخ پنجشنبه ۱۲/۰۴/۹۹برگزار گردید
جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده میبد و رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد،آقای مهندس امیدی برگزار گردید.
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی
طرح عمران روستا استان یزد شهرستان خاتم
طرح عمران روستا استان یزدشهرستان میبد

tax

جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار در تاریخ پنجشنبه ۱۲/۰۴/۹۹برگزار گردید
جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده میبد و رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد،آقای مهندس امیدی برگزار گردید.
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار در تاریخ پنجشنبه ۱۲/۰۴/۹۹برگزار گردید
جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده میبد و رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد،آقای مهندس امیدی برگزار گردید.
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری یزد بانماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر جوکار در تاریخ پنجشنبه ۱۲/۰۴/۹۹برگزار گردید
جلسه بررسی طرح عمران روستای شهرستان میبد با حضور آقای مهندس جلال دهقانی مدیر کانون شهید اکبرزاده میبد و رئیس سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد،آقای مهندس امیدی برگزار گردید.

چند رسانه ای