معماری و شهرسازی اسلامی
حضور مهندس نیک کار عضو گروه معماری و شهرسازی اسلامی بسیج مهندسین مرکز به همراه مهندس امیدی در گلزار شهدای یزد.
تودیع و معارفه
جلسه تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان در تاریخ چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
انتصاب در استان یزد
مهندس محسن طالعی مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان به سمت بخشدار عقدا شهرستان اردکان استان یزد انتخاب شد.
هیئت اندیشه ورز
اولین جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد در تاریخ دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۶ ساعت ۱۸ الی ۱۹:۳۰ در سالن جلسات سازمان برگزار شد.
حضور مهندس نیک کار عضو گروه معماری و شهرسازی اسلامی در استان یزد
جلسه تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان استان یزد
انتصاب مدیر کانون بسیج مهندسین اردکان به سمت بخشدار عقدا
جلسه هیئت اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد

tax

معماری و شهرسازی اسلامی
حضور مهندس نیک کار عضو گروه معماری و شهرسازی اسلامی بسیج مهندسین مرکز به همراه مهندس امیدی در گلزار شهدای یزد.
تودیع و معارفه
جلسه تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان در تاریخ چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
انتصاب در استان یزد
مهندس محسن طالعی مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان به سمت بخشدار عقدا شهرستان اردکان استان یزد انتخاب شد.
معماری و شهرسازی اسلامی
حضور مهندس نیک کار عضو گروه معماری و شهرسازی اسلامی بسیج مهندسین مرکز به همراه مهندس امیدی در گلزار شهدای یزد.
تودیع و معارفه
جلسه تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان در تاریخ چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
انتصاب در استان یزد
مهندس محسن طالعی مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان به سمت بخشدار عقدا شهرستان اردکان استان یزد انتخاب شد.
معماری و شهرسازی اسلامی
حضور مهندس نیک کار عضو گروه معماری و شهرسازی اسلامی بسیج مهندسین مرکز به همراه مهندس امیدی در گلزار شهدای یزد.
تودیع و معارفه
جلسه تودیع و معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان در تاریخ چهارشنبه ۹۸/۰۱/۲۸ با حضور مهندس امیدی مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان یزد برگزار شد.
انتصاب در استان یزد
مهندس محسن طالعی مدیر کانون بسیج مهندسین شهید فتاحی اردکان به سمت بخشدار عقدا شهرستان اردکان استان یزد انتخاب شد.

چند رسانه ای